Programování mobilních aplikací

Mobilní aplikace

Programování mobilních aplikací

Programování je nedílnou součástí vývoje mobilní aplikace, kterému předchází specifikace požadavků, popis architektury a vytvoření grafického návrhu. Grafický návrh je obvykle vytvořen společně s drátěným modelem, který popisuje logiku navigace v aplikaci. Na základě těchto dat je vytvořena programová architektura, tedy něco jako stavební plán, podle kterého je aplikace následně programována. Programovou architekturu vytváří softwarový návrhář, který může být i programátorem.

Programová architektura

Stejně jako je při stavbě domu potřebný stavební plán, je i při vývoji softwaru potřebný plán, podle kterého programátor postupuje při sestavování programu. Tímto plánem nemusí být, striktně vzato, nějaký dokument, ale může to být i metodologie. V procesu vývoje však dříve nebo později vznikne potřeba popsat, vysvětlit nebo zdokumentovat určitý proces nebo funkci programu. Pro popis těchto případů využíváme UML – modelovací jazyk k tomu určený. UML je de-facto souhrnem pravidel, které říkají, jak graficky znázornit strukturu resp. chování programu. UML je pro programátora něco jako skalpel pro chirurga.

Návrhové vzory

Pravidlo o tom, že není potřeba znovu vynalézat kolo, platí v programování dvojnásob. Stejně jako v mnoha jiných oborech i v programování existují ověřené postupy a obecná řešení, která jsou znovupoužitelná pro implementaci konkrétních požadavků. Tato obecná řešení popisují tzv. návrhové vzory. Znalost návrhových vzorů je pro dobrého programátora kritická, a proto i my je máme při návrhu a programování na paměti.

Testování

Testování je nedílnou součástí programování. Testování mobilní aplikace probíhá na několika úrovních, ovšem je to vždy programátor, u kterého testování začíná. Na té nejnižší úrovni programátor prochází přímo zdrojový kód, buď svůj nebo v lepším případě svého kolegy. Pro důležité části aplikace vytváří programátor tzv. jednotkové testy , které kontrolují správnost jednotlivých částí aplikace.

Práce v týmu

Není výjimkou, že naše mobilní aplikace jsou součástí větších projektů, ve kterých jsou napojeny na serverovou část pomocí webových služeb. V takovém případě je důležitá dobrá komunikace nejen mezi lidmi spolupracujícími na projektu, ale i mezi stroji. Pro realizaci komunikace obvykle využíváme REST, což je de facto standard pro spojení a přenos dat. Pro specifikaci serverové komunikace využíváme webový nástroj Apiary, díky kterému rychle vytvoříme jak dokumentaci, tak i prototyp serveru. Protože se držíme pravidel, je pro nás komunikace se třetími stranami jednodušší.

Kontaktujte nás!

captcha